Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam: CRP Webdesign

Adres: Sparrenlaan 16, 3768 BG Soest

Telefoonnummer: 06-19896876 (doordeweeks dagelijks bereikbaar tussen 09.00u – 17.00u)

E-mailadres: info@crpwebdesign.nl

Website: crpwebdesign.nl

KvK-nummer: 70735166

Btw-identificatienummer: NL001904296B48

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod en alle overeenkomsten van de ondernemer, hierna te noemen “CRP Webdesign”.
 2. Opdrachtgever, ofwel klant, zal in het navolgende worden aangeduid als “consument”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen overeenkomst als beide partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per email, per brief of enige andere wijze van communicatie die met oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van CRP Webdesign bindend. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden pas na schriftelijke bevestiging door CRP Webdesign bindend. De aanvullingen en wijzigingen gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
 2. De omvang van de verplichtingen van CRP Webdesign wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd door CRP Webdesign, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Wanneer CRP Webdesign op verzoek of met voorafgaande instemming van consument werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de al overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door consument aan CRP Webdesign worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van CRP Webdesign. CRP Webdesign is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 4. Consument aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
 5. CRP Webdesign noch consument zijn gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen

Artikel 4 – Offertes

 1. Alle prijsopgaves c.q. offertes zijn vrijblijvend met een geldigheid van 1 maand. Als de offerte binnen deze aanvaardingstermijn niet wordt aanvaard komt het te vervallen.
 2. Beschrijvingen, eventuele afbeeldingen en promotiemateriaal op de website, alsmede overig verstrekt materiaal door CRP Webdesign zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. CRP Webdesign heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan offertes in rekening te brengen bij consument, op voorwaarde dat CRP Webdesign de consument vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 5 – Prijzen en uurtarieven

 1. De door CRP Webdesign gehanteerde prijzen en uurtarieven, alsmede de in offerte genoemde prijzen, zijn inclusief 21 % btw en vrijgesteld van eventuele andere kosten. Deze kosten onder meer – maar niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

Artikel 6 Inschakeling derden

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CRP Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument

 1. Vanwege de noodzaak dat consument zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal consument alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante gegevens en/of inlichtingen telkens in de door CRP Webdesign gewenste vorm en op het door CRP Webdesign gewenste tijdstip c.q. tijdig aan CRP Webdesign verstrekken. Door het verstrekken van de gegevens c.q. inlichtingen aan CRP Webdesign verklaart consument dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij CRP Webdesign in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit voor CRP Webdesign kunnen voortvloeien.
 2. Consument is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde zaken, alsmede voor het adequaat beveiligen daarvan. Als schriftelijk is overeengekomen dat consument apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers, elektronische bestanden e.d. ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Consument staat er voor in dat de door hem aan CRP Webdesign verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.
 3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet-tijdig of niet-overeenkomstig de afspraken ter beschikking van CRP Webdesign staan, of indien consument op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is CRP Webdesign gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat consument wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de (overige) schade die CRP Webdesign hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van consument.

Artikel 8 – Levering

 1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien CRP Webdesign zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, moet hij daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij (op)levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, en kan door CRP Webdesign per transactie worden gefactureerd. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op consument op het moment van levering.
 3. Verzending c.q. transport van bestelde producten geschiedt op een door CRP Webdesign te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van consument. CRP Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de producten geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste termijnbetaling.
 5. Als het niet mogelijk blijkt het product aan consument te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van consument, behoudt CRP Webdesign zich het recht voor werkzaamheden die zijn uitgericht voor rekening aan consument te factureren. CRP Webdesign stelt consument schriftelijk in kennis van de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop klant CRP Webdesign in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de producten te leveren.
 6. Indien consument ook na verloop van de door CRP Webdesign gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is consument door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft CRP Webdesign het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van consument de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet. CRP Webdesign is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van consument – vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en garantie

 1. CRP Webdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade die het gevolg is van handelen of nalaten van CRP Webdesign, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van CRP Webdesign – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde diensten c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
 3. In afwijking van artikel 9 lid 2, wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde vergoeding.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is CRP Webdesign nooit gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door CRP Webdesign gesloten verzekering.
 5. Als zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen, in de geïnstalleerde producten en/of in de geleverde diensten zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht CRP Webdesign zich die werkzaamheden c.q. diensten – te zijner keuze – kosteloos opnieuw te verwerken en/of installeren, dan wel te repareren of te vervangen.

Artikel 10 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Als een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  a. zal consument aan CRP Webdesign een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  b. zal consument, na daartoe door CRP Webdesign te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van € 150,00;
  c. heeft CRP Webdesign het recht, voor elke aan consument verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 5,00 ter zake administratiekosten bij consument in rekening te brengen. CRP Webdesign zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 5. Ter keuze van CRP Webdesign kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 6. Indien de consument niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is CRP Webdesign bevoegd de nakoming van de jegens consument aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien CRP Webdesign het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van consument te twijfelen.
 7. Door consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij consument bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Consument is niet gerechtigd betaling van facturen op te schorten en/of deze te verrekenen met -vermeende- vorderingen op CRP Webdesign.

Artikel 11 Overmacht

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe CRP Webdesign krachtens de met consument gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van CRP Webdesign, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door CRP Webdesign ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van CRP Webdesign, is CRP Webdesign gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens klant gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Als bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is consument gehouden aan diens verplichtingen jegens CRP Webdesign tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, alsmede epidemieën en quarantaines, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij CRP Webdesign, zijn toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. CRP Webdesign behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop consument aan diens betalingsverplichtingen jegens CRP Webdesign heeft voldaan. Die verplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van consument. Consument verplicht zich om de zaken gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door consument slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Consument zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. Consument zal altijd zorgdragen voor een vermelding van de afkomst van het geleverde, als voorgeschreven door CRP Webdesign. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde, verbeurt consument, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond en volledig opeisbare boete ad € 10.000,00 voor elke overtreding, alsmede € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van volledige schadevergoeding te dezer zake.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, blijven alle intellectuele eigendomsrechten op alle door CRP Webdesign aan consument geleverde materialen/zaken waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, berusten bij CRP Webdesign. Ingeval CRP Webdesign een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van CRP Webdesign vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. Consument is verplicht CRP Webdesign terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 13 – Rechten van intellectueel eigendom

 1. CRP Webdesign garandeert dat de door hem geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door CRP Webdesign moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding, in een niet meer voor beroep vatbare beslissing, wordt vastgelegd dat enige door CRP webdesign geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hiervoor bedoeld, zal CRP Webdesign, ter zijner keuze na overleg met consument de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. Consument verliest evenwel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien hij CRP Webdesign niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in deze bepaling bedoeld, heeft geïnformeerd dat CRP Webdesign in staat is zijn rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

Artikel 14 – Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen consument en CRP Webdesign gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop consument in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 15 Opzegging en ontbinding

 1. Consument doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
 2. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Onder ontbinding wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 4. Ingeval consument de overeenkomst opzegt c.q. laat ontbinden, is hij aan CRP Webdesign een door CRP Webdesign nader te bepalen vergoeding verschuldigd. Consument is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst
  aan CRP Webdesign te vergoeden. CRP Webdesign is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij consument in rekening te brengen.
 5. Consument is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de opzegging c.q. ontbinding en vrijwaart CRP Webdesign ter zake. Door consument reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 16 Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Al hetgeen consument aan CRP Webdesign ter beschikking stelt, in verband met de door CRP Webdesign te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van consument. CRP Webdesign staat ervoor in dat het ter beschikking gestelde slechts en uitsluitend door CRP Webdesign zal worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 3. Partijen staan ervoor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
 4. CRP Webdesign verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de consument terug te geven binnen 5 werkdagen nadat consument daarom zal hebben verzocht.
 5. Het is CRP Webdesign toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten c.q. werkzaamheden, tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen met de consument.

Artikel 17 Toepasselijk recht

 1. Op de tussen CRP Webdesign en consument gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht door de bevoegde rechter.
 2. CRP Webdesign is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal CRP Webdesign consument tijdig van de wijzigingen op de hoogte stellen. Tussen deze kennisgeving en inwerktreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten.

Specifieke bepalingen

Het bepaalde in de Algemene Bepalingen van deze voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Bepalingen en het bepaalde in de Specifieke Bepalingen en/of bij uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in de Algemene Bepalingen, prefereert het bepaalde in de Specifieke Bepalingen.

Artikel 18 – Ontwikkelen van websites
De volgende bepalingen zijn van toepassingen indien CRP Webdesign werkzaamheden in verband met de ontwikkeling van een website, hosting en/of aanverwanten voor consument verricht.

 1. CRP Webdesign zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, de belangen van consument naar beste kunnen te behartigen en te streven naar een voor klant bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal CRP Webdesign consument op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Tenzij anders overeengekomen start CRP Webdesign na ontvangst van de aanbetaling met de werkzaamheden.
 3. CRP Webdesign is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze op de website op te nemen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden wordt door CRP Webdesign bepaald.
 4. Consument is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal (waaronder: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s, composities e.d.) dat op verzoek van consument op de website zal worden gebruikt.
 5. CRP Webdesign behoudt het intellectuele eigendomsrecht op de losse elementen daar waar het gaat om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d..
 6. Het is consument niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CRP Webdesign een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken.
 7. De definitieve oplevering van de website vindt niet later plaats dan het tijdstip van publicatie van de website op de in de overeenkomst genoemde domeinnaam, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Als CRP Webdesign adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is CRP Webdesign niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
 9. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de ontwikkelde website, waaronder het octrooirecht, het modellenrecht en het auteursrecht komen aan CRP Webdesign toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is CRP Webdesign daartoe uitsluitend bevoegd.
 10. CRP Webdesign zal gedurende een periode van 3 (drie) maanden na implementatie eventuele gebreken in de website herstellen voor zover deze gebreken gelegen zijn in het, door toedoen van CRP Webdesign, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
 11. CRP Webdesign behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door consument zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan CRP Webdesign ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten.
 12. Consument dient binnen 10 werkdagen gebruik te maken van een revisieronde. Wanneer dit niet het geval is, vervalt de revisieronde tenzij anders overeengekomen.

Artikel 19 – Hosting

 1. Bij afname van een hostingpakket zal CRP Webdesign de opgeleverde website onderhouden op de navolgende punten:
  – Wekelijkse automatische back-ups;
  – 99,9% uptime website;
  Onderhoud dat buiten de hiervoor genoemde categorieën valt zal op basis van Service & Onderhoud pakketten en/of uurtarief van CRP Webdesign in rekening worden gebracht.
 2. CRP Webdesign besteedt de hosting van de website uit aan een derde partij. De hostingovereenkomst komt tot stand tussen CRP Webdesign en de hostingpartij. CRP Webdesign berekent de kosten voor de hosting vervolgens
  door aan consument.
 3. De hostingovereenkomst wordt aangegaan voor termijn van 1 (één) jaar, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Beëindiging van de hostingovereenkomst vindt plaats met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient per aangetekend schrijven plaats te vinden. CRP Webdesign is slechts tot overdracht aan een andere hostingpartij als consument al zijn verplichtingen ten opzichte van CRP Webdesign heeft voldaan.
 4. Bij de uitvoering van de overeenkomst waarbij CRP Webdesign aan consument zogenaamde hostingservices verleent, gelden een aantal regels. Zowel CRP Webdesign als consument zullen zich aan deze regels houden. Indien consument (één van) de regels overtreedt en, ondanks herhaald schriftelijk verzoek daartoe, de overtreding laat voortbestaan, is CRP Webdesign gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van CRP Webdesign ter zake van eventuele schadevergoeding. CRP Webdesign behoudt bovenal het recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.
 5. Wanneer consument niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek van CRP Webdesign, om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden, heeft CRP Webdesign tevens het recht om consument uit te sluiten van de hostingservices, zonder dat CRP Webdesign jegens consument schadeplichtig wordt.
 6. Wanneer consument niet voldoet aan de betaalverplichting, behoudt CRP Webdesign zich het recht voor consument uit te sluiten van de hostingservices, zonder dat CRP Webdesign jegens consument schadeplichtig wordt.
 7. Het is consument niet toegestaan om:
  – zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
  – inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  – informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud waaronder mede – doch niet uitsluitend- begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites; – zich bezig te houden met het zogenaamde ‘hacken’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
  – reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spamming”;
  – via de dienstverlening van CRP Webdesign aan te sporen tot, dan wel zich bezig te houden met, illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van CRP Webdesign dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder – doch niet uitsluitend – verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
  – zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, dan wel discriminerend van aard is;
  – zich onrechtmatig te gedragen jegens CRP Webdesign en/of derden.
 8. Consument vrijwaart CRP Webdesign ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop consument gebruik maakt van de door de CRP Webdesign geleverde hostingservices.
 9. Consument zal zich onthouden van het oneigenlijk gebruik van de naam van CRP Webdesign, onverminderd het recht van CRP Webdesign om het behoud van zijn copyright in beeld te brengen en te houden op informatiedragers die door consument uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op het internet worden gebruikt.
 10. CRP Webdesign is voor zijn dienstverlening mede afhankelijk van het internet, zijn serviceprovider en zijn telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid c.q. toegankelijkheid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van CRP Webdesign.
 11. In verband met hetgeen in het vorige lid van dit artikel is opgenomen, kan het voorkomen dat de beschikbaarheid van het internet niet volledig is. Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Artikel 20 – Domeinnaam

 1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen verzorgt CRP Webdesign de registratie en aanmelding voor het gebruik van de domeinnaam.
 2. De domeinnaam kan eventueel gekoppeld zijn aan een serverruimte, bedoeld voor de plaatsing van een website, of representatie van consument.
 3. De domeinnaam wordt voor 12 maanden geregistreerd. Deze termijn wordt stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd, tenzij consument uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum middels een aangetekend schrijven heeft opgezegd. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 21 – Service & Onderhoud

 1. Bij afname van een Service & Onderhoud Standaard pakket zal CRP Webdesign de opgeleverde website onderhouden op de navolgende punten:
  – Dagelijkse automatische back-ups;
  – 99,9% uptime website;
  – Plug-in updates
  – Malware cleanup
  – Database optimalisatie
  – Performance tweaks
  Onderhoud dat buiten de hiervoor genoemde categorieën valt zal op basis van Service & Onderhoud Premium of Compleet pakketten en/of uurtarief van CRP Webdesign in rekening worden gebracht.
 2. De overeenkomst voor het Service & Onderhoud wordt aangegaan voor termijn van 1 (één) jaar, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient per aangetekend schrijven plaats te vinden.
 3. Bij de uitvoering van de overeenkomst waarbij CRP Webdesign aan consument zogenaamde Service & Onderhoud services verleent, gelden een aantal regels. Zowel CRP Webdesign als consument zullen zich aan deze regels houden. Indien consument (één van) de regels overtreedt en, ondanks herhaald schriftelijk verzoek daartoe, de overtreding laat voortbestaan, is CRP Webdesign gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van CRP Webdesign ter zake van eventuele schadevergoeding. CRP Webdesign behoudt bovenal het recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.
 4. Wanneer consument niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek van CRP Webdesign, om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden, heeft CRP Webdesign tevens het recht om consument uit te sluiten van de services, zonder dat CRP Webdesign jegens consument schadeplichtig wordt.
 5. Wanneer consument niet voldoet aan de betaalverplichting, behoudt CRP Webdesign zich het recht voor consument uit te sluiten van de Service & Onderhoud services, zonder dat CRP Webdesign jegens consument schadeplichtig wordt.
 6. Het is consument niet toegestaan om:
  – zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
  – inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  – informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud waaronder mede – doch niet uitsluitend- begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites; – zich bezig te houden met het zogenaamde ‘hacken’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
  – reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spamming”;
  – via de dienstverlening van CRP Webdesign aan te sporen tot, dan wel zich bezig te houden met, illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van CRP Webdesign dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder – doch niet uitsluitend – verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
  – zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, dan wel discriminerend van aard is;
  – zich onrechtmatig te gedragen jegens CRP Webdesign en/of derden.
 7. Consument zal zich onthouden van het oneigenlijk gebruik van de naam van CRP Webdesign, onverminderd het recht van CRP Webdesign om het behoud van zijn copyright in beeld te brengen en te houden op informatiedragers die door consument uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op het internet worden gebruikt.
 8. CRP Webdesign is voor zijn dienstverlening mede afhankelijk van het internet, zijn serviceprovider en zijn telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid c.q. toegankelijkheid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van CRP Webdesign.
 9. In verband met hetgeen in het vorige lid van dit artikel is opgenomen, kan het voorkomen dat de beschikbaarheid van het internet niet volledig is. Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Artikel 22 – Later betalen met Klarna

Deze voorwaarden voor Betaal later zijn van toepassing tussen jou en CRP Webdesign waar je je spullen, tickets of diensten koopt en waarbij je de betaalmethode Betaal later kiest.

Als je voor Betaal later kiest, bieden wij je de mogelijkheid om 30 dagen na verzending van je bestelling te betalen. In het geval van (digitale) diensten is dit de datum waarop de dienst geleverd wordt of beschikbaar voor je is. Wij dragen onze vordering op jou over aan Klarna Bank AB. Klarna zal je een betaalinstructie sturen zodat je direct aan Klarna kunt betalen. Voor contactgegevens en meer informatie over Klarna kun je klarna.com bezoeken.

Je betaalt alleen als je je bestelling hebt ontvangen!

Klarna biedt consumenten aankoopbescherming, wat inhoudt dat je niet hoeft te betalen voor je bestelling tot je die ontvangen hebt en dat Klarna je helpt als je problemen hebt met je aankoop. Meer informatie over Klarna’s aankoopbescherming vind je hier.

Kosten en (te) late betaling

Wij rekenen €0 voor het gebruik van Betaal later.

Als je nog niet aan Klarna hebt betaald op de uiterste betaaldatum genoemd in de betaalinstructies, wordt er per e-mail kosteloos een eerste herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Bij de tweede herinnering zal Klarna  € 13,50 aanmaningskosten in rekening brengen. Bij aankopen onder € 20,- wordt € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft betaling uit dan kunnen deze kosten voor bedragen tot € 2.500,- oplopen tot 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,-.

Kredietcheck en het behandelen van je gegevens door Klarna

Als je voor Betaal later kiest zal Klarna je kredietwaardigheid beoordelen. Als een kredietcheck uitgevoerd is kun je hierover geïnformeerd worden doormiddel van een brief of een e-mail. Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kunt vinden in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is hier en op onze website beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, je rechten met betrekking tot je gegevens, hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen of hoe je een klacht kunt indienen bij een autoriteit.

Omgaan met onze rechten

Jij stemt ermee in dat wij onze rechten uit hoofde van een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn aan een andere persoon of rechtspersoon mogen cederen. Als wij dat doen, heeft dat verder geen enkele invloed op jouw wettelijke (consumenten)rechten.

Algemene voorwaarden Klarna

Bekijk de gehele algemene voorwaarden vanuit Klarna: hier.